Wijze van afwaarderen

GerMarAJ22-10-2018 13:58

Dat de aanleg van de rondweg om 's-Heerenberg, de zogenaamde ontbrekende schakel, vooral voor het doorgaande verkeer een goede oplossing is zal door weinig 's-Heerenbergenaren betwist worden.
Het overgrote deel van het doorgaande verkeer zal bij passende wegbewijzering gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.
Hiervoor zijn normaal gesproken geen verdere verkeerstechnische wijzigingen nodig.
Dat het Provinciaal Bestuur de eis gesteld heeft om de Drieheuvelenweg af te waarderen is desondanks nog wel te begrijpen.
De manier waarop het Gemeentebestuur echter invulling geeft aan genoemde eis is voorzichtig uitgedrukt ronduit teleurstellend en gaat volledig voorbij aan de belangen van de inwoners van 's-Heerenberg.
Door op het laatste deel van de Drieheuvelenweg de snelheid te beperken tot 30 km/uur en deze weg te voorzien van obstakels wordt de toegang voor een groot deel van de bewoners van 's-Heerenberg ernstig belemmerd. Vooral het dagelijkse woon-werk verkeer zal hiervan veel hinder ondervinden.
De grote winst voor de wijken rondom dit stuk van de Drieheuvelenweg, zoals genoemd in de informatie van de gemeente, wordt door de rondweg al gerealiseerd. De “resterende” overlast, waarbij de vraag gesteld mag worden of deze er dan überhaupt nog is, wordt door de wijze van afwaarderen van het Gemeentebestuur dan uitgebreid over veel meer bewoners.
Het plaatsen van het plaatsnaambord 's-Heerenberg tussen Forest en splitsing Zeddamseweg/Korensingel zorgt automatisch voor een afwaardering van het laatste deel van de Drieheuvelenweg (van 80 naar 50 km/uur).

Bovengenoemde feiten tonen aan dat de gemeente het afwaarderen van het laatste stuk van de Drieheuvelenweg een hogere prioriteit gegeven heeft dan het belang van veel inwoners van 's-Heerenberg.

Niet minder erg is het feit dat het besluit van de gemeenteraad in 2014 in eerste instantie volledig voorbij gaat aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de Wegenverkeerswet.

In artikel 14 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 4, derde lid, 9, 10 eerste en tweede lid, derde lid onder a en c, 11 en 48, derde lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat onder Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens met betrekking tot de snelheidsbeperking van 30 km/uur:
Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:
– iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;
– om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;
– met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:
a. plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te steken;
b. kruispunten met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;
c. kruispunten waar de voorrang door middel van borden geregeld is;
Tot zover een belangrijk deel uit de Uitvoeringsvoorschriften BABW.

De Nederlandse Encyclopedie geeft m.b.t. verblijfsfunctie volgende omschrijving:
“de mate waarin een weg (of een andere publieke ruimte) gebruik wordt voor, of ingericht is als ruimte waar men gedurende langere tijd, en niet louter in functie van een verplaatsing, op een kwalitatieve wijze kan vertoeven. Verblijfsfunctie wordt meestal tegenover verkeersfunctie gesteld.”

Resumerend kan worden vastgesteld dat in ieder geval het traject Zeddamseweg/Korensingel tot aan de Lengelseweg geen verblijfsfunctie heeft en hierdoor niet voldoet aan de eis van de Wegenverkeerswet betreffende de snelheidsbeperking van 30 km/uur.

Om in dit geval dan maar genoemde weg dusdanig te veranderen dat deze een verblijfsfunctie gaat krijgen zonder dat hier daadwerkelijk een behoefte aan is geeft een heel naar gevoel. Het uiteindelijke doel is niet het creëren van een verblijfsfunctie maar de mogelijkheid te scheppen de snelheid te kunnen beperken naar 30 km/uur.

Reacties

hans.jacobs49@gmail.com25-10-2018 13:47

bedankt voor de verhelderende info mbt. de verkeerswet 1994.
het wordt mij steeds duidelijker, dat de gemeente tegen de wens van de burgers in, in de toekomst toch de lokatie van dit stuk Drieheuvelenweg gaat gebruiken voor de bouw van een school of iets dergelijks